foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Ważny komunikat dla Uczniów i Rodziców, dotyczący procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii na terenie Szkoły Podstawowej w Głusku od 1 września 2020 r.

 

1. Do szkoły uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

2. Do szkoły nie uczęszczają dzieci, których domownicy przebywają w kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz podawania sobie dłoni i wymieniania się uściskami. Należy zadbać o dystans społeczny.

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego z rodziców/prawnych opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły muszą zachować dystans minimum 1,5 metra między osobami przebywającymi przed wejściem do szkoły.

6. Rodzice i prawni opiekunowie odprowadzają ucznia wyłącznie do drzwi wejściowych. Dzieci z klas 0-4 będą odprowadzane do szatni przez wychowawców.

7. By uniknąć tłoku przy głównym wejściu oraz w szatni, uruchomiono dodatkowe wejście od wewnętrznego dziedzińca szkoły przez ogrodzony plac zabaw.

- oddział przedszkolny wchodzi do szkoły tradycyjnie swoim wejściem;

- głównym wejściem wchodzą uczniowie klas: I, II, III, IV, V, VII, VIII;

- nowym wejściem od strony placu zabaw wchodzą uczniowie klas VI a i VI b.

8. W celu rozładowania tłoku w szatni, bardzo prosimy, aby uczniowie niedojeżdżający autobusem szkolnym przychodzili do szkoły w niżej wymienionym czasie:

- klasa I SP o godz. 8.00 - 8.10;

- klasa II SP o godz. 8.10 - 8.20;

- klasa III SP o godz. 8.20 - 8.30;

- klasy IV i V o godz. 8.00 - 8.10;

- klasa VII o godz. 8.10 - 8.20;

- klasa VIII o godz. 8.20 - 8.30.

Uczniowie klas VI będą mieć zorganizowane miejsca na szatnie na terenie „starej” szkoły.

9. Uczniowie mają bezwzględny obowiązek stosować się do zaleceń wychowawcy, który wskazuje miejsca w szatni. Uczniowie nie mogą zmieniać miejsc w szatni. Każdemu uczniowi przysługuje wydzielone miejsce w szatni.

10. Każda klasa została przypisana do danej sali lekcyjnej. To nauczyciele przechodzą z klasy do klasy. Przydział sal dla poszczególnych klas:

- I klasa - sala 34;

- II klasa - sala 36;

- III klasa - sala 35;

- IV klasa - sala 43;

- V klasa - sala 48;

- VI A - sala 4;

- VI B - sala 3;

- VII - sala 44;

- VIII - sala 42.

Wyłącznie zajęcia informatyczne odbywają się w sali komputerowej.

11. Uczniowie wchodzący do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni. Po skorzystaniu z szatni szkolnej obowiązkowo dezynfekują ręce w automacie z płynem dezynfekującym przy sali 34.

12. Przed i po zajęciach lekcyjnych, szczególnie po przerwie, uczniowie mają bezwzględny obowiązek dezynfekowania dłoni przed wejściem do sali.

13. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają w wyznaczonych i wskazanych przez wychowawcę miejscach na korytarzach szkolnych. Jeśli będą sprzyjające warunki pogodowe, to uczniowie rotacyjnie będą spędzać przerwy na świeżym powietrzu, przed budynkiem szkoły (w różnych jego częściach).

14. Zakazane jest wymienianie się przyborami oraz częstowanie jedzeniem i piciem. To rodzic odpowiada za to, by wyposażyć swoje dziecko w niezbędne przybory szkolne. Dlatego bardzo prosimy o regularne sprawdzanie plecaków szkolnych.

15. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły zbędnych zabawek, maskotek i innych gadżetów.

16. Rodzice/prawni opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy, używając dzwonka przed szkołą, informują pracownika obsługi o chęci odbioru dziecka. Czekają przed wejściem do szkoły, aż pracownik odprowadzi ucznia.

17. Preferowanym rodzajem kontaktu rodzica z nauczycielem i dyrektorem szkoły jest dziennik elektroniczny lub telefon. Jeśli zachodzi konieczność bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, rodzic ma obowiązek umówić się na określoną godzinę. Wchodząc do szkoły, obowiązkowo musi mieć zakryty nos i usta, zdezynfekować ręce oraz wpisać się do Księgi ewidencji wejść i wyjść. Przy wejściu pracownik obsługi zobowiązany jest zmierzyć temperaturę ciała wchodzącemu.

18. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma obowiązek odizolować dziecko w przygotowanej izolatce (sala 49). Dokonuje pomiaru temperatury ciała i informuje rodziców, którzy zobowiązani są do jak najszybszego odbioru ucznia ze szkoły.

19. Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów do przeprowadzenia rozmów z dziećmi na temat zasad reżimu sanitarnego w czasach pandemii. Szczególnie należy zwrócić uwagę na częste mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego, ochronę podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, przestrzeganie zasad higieny i stosowanie się do poleceń nauczycieli dyżurujących, wychowawców i pracowników szkoły.

 

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyżej wymienionych zasad w celu uniknięcia niebezpieczeństwa związanego z COVID-19. Liczymy na zrozumienie, wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Dyrektor Szkoły w Głusku

 

 

2021 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved