foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://zsglusk.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-14

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie  jest  dostępnych  cyfrowo
 • brak podwyższonego kontrastu
 • brak możliwości powiększenia liter
 • brak mapy strony
 • brak skali szarości 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 • jasne tło
 • podświetlane linki 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 22-01-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Sekretariat szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 22 785 65 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.  

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: jedno główne oraz wejście do oddziału przedszkolnego. Do obydwu wejść prowadzą schody. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szkoła dysponuje trzema wejściami ewakuacyjnymi, które również nie mają podjazdów dla niepełnosprawnych. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

2024 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved