foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Aby pobrać dokument pdf kliknij tutaj

 

Liczbę oddziałów klas I Szkoły Podstawowej ustala organ prowadzący szkołę.
Rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są :

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologicznopedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


- z urzędu: dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura ewidencji ludności Gminy Leoncin
- w przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkałych w obwodzie szkoły), niż liczba wolnych miejsc w I klasie szkoły podstawowej , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH:

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
  • Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w I klasie Szkoły Podstawowej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydata przyjmuje się dzieci spozaobwodu szkoły.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, która rozpatruje złożone wnioski . 

Terminy:

23 marca- 27 kwietnia 2020 r. – przyjmowanie zapisów dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w sekretariacie szkoły
29 maja 2020 r. - lista przyjętych uczniów będzie wywieszona na drzwiach szkoły oraz umieszczona na stronie internetowej

Odwołania:

 • 29 maja –08 czerwiec 2020 r. - możliwość złożenia pisemnych odwołań do ustaleń Komisji Rekrutacyjnej, składanych w sekretariacie szkoły.
 • 08 czerwiec -15 czerwiec 2020 r. – uzasadnienie przez Komisję Rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata do I klasy Szkoły Podstawowej
 • 16 czerwiec – 23 czerwiec 2020 r. – składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły
 • 23 – 26 czerwiec 2019 r. – rozpatrzenie przez Dyrektora odwołania rodziców 
 • 29 czerwiec – ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Liczbę oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący szkołę.
Rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach dokonuje się z zachowaniem następujących zasad.
Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są:

 •  dzieci sześcioletnie – objęte obowiązkiem przedszkolnym: - urodzone w 2014 r.
 • dzieci pięcioletnie – zgodnie z wolą rodziców: - urodzone w 2015 r.

- z urzędu: dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura ewidencji ludności Gminy Leoncin
- w przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkałych w obwodzie szkoły), niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe :

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH:

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
  • Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w I klasie Szkoły Podstawowej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydata przyjmuje się dzieci spozaobwodu szkoły.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, która rozpatruje złożone wnioski . 

Terminy:

 • 23-27 marca 2020 r. powiadomienie listowne rodziców o obowiązku dopełnienia czynności 
 • 23 marca- 27 kwietnia 2020 r. – przyjmowanie zapisów dzieci do Oddziału Przedszkolnego
 • 29 maja 2020 r. - lista przyjętych uczniów będzie wywieszona na drzwiach szkoły oraz umieszczona na stronie internetowej


Odwołania:

 • 29 maja –08 czerwiec 2020 r. - możliwość złożenia pisemnych odwołań do ustaleń Komisji Rekrutacyjnej, składanych w sekretariacie szkoły.
 • 08 czerwiec -15 czerwiec 2020 r. – uzasadnienie przez Komisję Rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata do Oddziału Przedszkolnego.
 • 16 czerwiec – 23 czerwiec 2020 r. – składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły
 • 23 – 26 czerwiec 2020 r. – rozpatrzenie przez Dyrektora odwołania rodziców
 • 29czerwiec 2020 r. – ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

2022 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved