foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wychowujemy naszą młodzież w przekonaniu, że najważniejszymi wartościami są dobro, szacunek i tolerancja. Staramy się, aby nasi uczniowie wyrośli na prawych, uczciwych i mądrych ludzi.

Szkoła Podstawowa w Głusku

z siedzibą w Nowych Grochalach

Rekrutacja do przedszkola

Od dzisiaj dokumenty dotyczące rekrutacji do Punktu Przedszkolnego „Adaś i Ola idą do przedszkola” można wrzucać do specjalnie przygotowanego pudełka znajdującego się w wejściu głównym szkoły.

Rekrutacja do szkoły

Informujemy, iż istnieje możliwość przesłania dokumentacji związanej z rekrutacją na e-mail szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie skanów lub zdjęć dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

Aby pobrać dokument pdf kliknij tutaj

 

Liczbę oddziałów klas I Szkoły Podstawowej ustala organ prowadzący szkołę.
Rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są :

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologicznopedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


- z urzędu: dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura ewidencji ludności Gminy Leoncin
- w przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkałych w obwodzie szkoły), niż liczba wolnych miejsc w I klasie szkoły podstawowej , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH:

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
  • Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w I klasie Szkoły Podstawowej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydata przyjmuje się dzieci spozaobwodu szkoły.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, która rozpatruje złożone wnioski . 

Terminy:

23 marca- 27 kwietnia 2020 r. – przyjmowanie zapisów dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w sekretariacie szkoły
29 maja 2020 r. - lista przyjętych uczniów będzie wywieszona na drzwiach szkoły oraz umieszczona na stronie internetowej

Odwołania:

 • 29 maja –08 czerwiec 2020 r. - możliwość złożenia pisemnych odwołań do ustaleń Komisji Rekrutacyjnej, składanych w sekretariacie szkoły.
 • 08 czerwiec -15 czerwiec 2020 r. – uzasadnienie przez Komisję Rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata do I klasy Szkoły Podstawowej
 • 16 czerwiec – 23 czerwiec 2020 r. – składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły
 • 23 – 26 czerwiec 2019 r. – rozpatrzenie przez Dyrektora odwołania rodziców 
 • 29 czerwiec – ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Liczbę oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący szkołę.
Rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach dokonuje się z zachowaniem następujących zasad.
Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są:

 •  dzieci sześcioletnie – objęte obowiązkiem przedszkolnym: - urodzone w 2014 r.
 • dzieci pięcioletnie – zgodnie z wolą rodziców: - urodzone w 2015 r.

- z urzędu: dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura ewidencji ludności Gminy Leoncin
- w przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkałych w obwodzie szkoły), niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe :

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH:

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
  • Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w I klasie Szkoły Podstawowej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydata przyjmuje się dzieci spozaobwodu szkoły.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, która rozpatruje złożone wnioski . 

Terminy:

 • 23-27 marca 2020 r. powiadomienie listowne rodziców o obowiązku dopełnienia czynności 
 • 23 marca- 27 kwietnia 2020 r. – przyjmowanie zapisów dzieci do Oddziału Przedszkolnego
 • 29 maja 2020 r. - lista przyjętych uczniów będzie wywieszona na drzwiach szkoły oraz umieszczona na stronie internetowej


Odwołania:

 • 29 maja –08 czerwiec 2020 r. - możliwość złożenia pisemnych odwołań do ustaleń Komisji Rekrutacyjnej, składanych w sekretariacie szkoły.
 • 08 czerwiec -15 czerwiec 2020 r. – uzasadnienie przez Komisję Rekrutacyjną odmowy przyjęcia kandydata do Oddziału Przedszkolnego.
 • 16 czerwiec – 23 czerwiec 2020 r. – składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły
 • 23 – 26 czerwiec 2020 r. – rozpatrzenie przez Dyrektora odwołania rodziców
 • 29czerwiec 2020 r. – ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców składka na komitet w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 40 zł od dziecka. Rada Rodziców prosi o wpłaty na konto o numerze:

52 8011 0008 0040 0408 5580 0003

Jednocześnie informuje, iż przekazane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na atrakcje podczas Dnia Dziecka, słodycze i nagrody konkursowe, materiały do prac plastyczno-technicznych, wykonywanych w świetlicy. Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej  jest efektem wspólnej pracy reprezentantów uczniów z kolejnych poziomów edukacji, ich rodziców i nauczycieli. Pracując w grupach, sprecyzowano odpowiedzi na ważne pytania: Jakim człowiekiem ma być absolwent kończący szkołę? Jakie wartości są ważne dla niego samego, jego rodziców i nauczycieli? Określono też najważniejsze cele działań profilaktyczno-wychowawczych. W wielu obszarach odnotowano wspólne dla uczestników spotkania spostrzeżenia. Młodzież wykazała się dużą dojrzałością w pojmowaniu spraw dla niej istotnych. Wspólnym elementem było określenie głównego celu, jakim jest rozwój osobowy młodego człowieka.

Aby zapoznać się z dokumentem kliknij tutaj

Wyprawka do kl. „0”

- 2 zeszyty w kratkę (pierwszy – do matematyki, drugi – do korespondencji),

- 1 zeszyt w 3 linie,

- dwa ołówki,

- gumka do ścierania,

- temperówka,

- nożyczki, - kredki,

- pastele, - plastelina,

- papier kolorowy,

- papier techniczny kolorowy,

- klej,

- farby,

- pędzelek,

- kubek na wodę,

- bibuła (4 dowolne kolory),

- ryza papieru ksero w formacie A4,

- flamastry, 

- ręcznik,

- kapcie na zmianę (najlepiej z białą podeszwą).

2020 Copyright Zespół Szkół w Głusku Rights Reserved